Gwaith newydd / New work: Gadael Ol

Mae darn newydd o’m gwaith yn rhan o arddangsofa newydd Cwilt Cymru, sef Traces / Olion, sydd wedi agor yn Oriel Gelf Stockport (bydd mlaen tan Fawrth 31ain). Mae’r darn mewn arddull sy’n newydd i mi ac yn ganlyniad i fisoedd o arbrofi a herio fy hun i weithio mewn arddull wahanol. Gadael Ol ydi enw’r darn – a dyma’r datganiad artist:

Gadawn ein holion ble bynnag y troediwn. Gadawodd y cenedlaethau o’n blaenau eu holion hwythau. Mae’r tir ei hun yn gadael ei hôl. Cloddiau a muriau, ffiniau a therfynau, llwybrau a ffyrdd: marciau gweladwy, a chuddiedig, ar y tirlun, ac ar y map. Mae cerrig shâl llawn haearn o’r bryniau yn gadael eu holion duon eu hunain. Felly mae nodwydd ac edau yn gadael olion, gweladwy a chuddiedig. Wedi ei ysbrydoli gan dirlun fy mro – Bryniau Clwyd a’u bryngaerau o’r Oes Haearn.

Mae’r darn wedi ei greu organza sidan wedi ei farcio gan gerrig; hen gotwm wedi ei lifo â llaw; ac edau sidan wedi ei bwytho â llaw.

A new piece of my work is part of the new Cwilt Cymru exhibition, called Traces / Olion, which has opened at Stockport War Memorial Art Gallery (it’s on until March 31st. The piece is in a style which is new for me and follows months of experimentation and challenging myself to work in a new way. It’s called Gadael Ol (Leaving Marks) – here’s the artist statement:

We leave our marks wherever we tread. Those who came before us left their own marks. The land itself leaves its mark. Dykes and ramparts, borders and boundaries, footpaths and roads: visible, and hidden, marks in the landscape, and on the map. The iron-rich shale stones of the hills leave their own black marks. So needle and thread leave marks, visible and hidden. Inspired by the landscape of my home –  Bryniau Clwyd and their Iron Age hillforts.

Made of silk organza marked by stones; hand dyed vintage cotton; and hand-stitched silk thread.

Advertisements

Storiel, Bangor

Lleoliad newydd i mi y mis hwn wrth i mi gymryd rhan yn arddangosfa Helfa Gelf yn Storiel, Bangor. Diolch i Menna a Delyth am y gwahoddiad i ddangos gwaith!

A new venue for me this month as I take part in the Helfa Gelf exhibition in Storiel, Bangor. Thanks for Menna and Delyth for the invitation to show my work!

Poster Storiel Helfa Gelf 2017

‘Y Coch a’r Du’

Y llynedd gosododd Jen Jones yr her i greu cwilt wedi ei ysbrydoli gan un o’r hen gwiltiau Cymreig yn ei chasgliad. Dyma fanylyn o’m darn i ‘Y Coch a’r Du’ gafodd ei ddethol ac sydd i’w weld yn yr arddangosfa yn y Ganolfan Gwiltiau Cymreig yn Llanbedr Pont Steffan tan Dachwedd 4ydd.

Y Coch a'r Du detail Bethan M. Hughes

Last year, Jen Jones set a challenge to create a quilt inspired by one of the vintage Welsh quilts in her collection. Here’s a close-up of of my piece ‘Y Coch a’r Du’ [The Red and Black] which was selected to be shown in the exhibition at the Welsh Quilt Centre in Llanbedr Pont Steffan [Lampeter] until November 4th.

‘Cynefin’ Cwilt Cymru

Bydd arddangosfa newydd Cwilt Cymru, Cynefin, yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn y West Country Quilt Show ym Mryste Tachwedd 11-13. Bydd dau gwilt gen i yn rhan o’r arddangosfa, sef Ymgedwch yn GenedlCedwch yr iaith. Dewch draw i ddweud helo os byddwch yn dod i’r sioe – byddai yno ar y dydd Gwener.

Cwilt Cymru‘s new exhibition, Cynefin, will be shown for the first time at the West Country Quilt Show in Bristol November 11-13. Two of my quilts will be part of the exhibition, Ymgedwch yn genedl and Cedwch yr iaith. Come and say hello if you come to the show – I’ll be there on the Friday.

Ymgedwch yn genedl a Cedwch yr iaith

Tir newydd / New approach

Wedi treulio’r penwythnos yn arbrofi gyda dulliau aml-gyfrwng i ddatblygu syniadau ar gyfer cynllunio, gyda’r artist a mentor creadigol Sheila Mortlock, fel rhan o ysgol benwythnos y gaeaf Contemporary Quilt. Fe fuon ni’n defnyddio deunyddiau amrywiol fel paent, inc a glud i greu marciau a gwead amrywiol ar bapur. Llawer iawn o syniadau wedi eu cynhyrchu a gwaith meddwl ar gyfer y casgliad nesaf o waith!

Spent the weekend experimenting with multi-media methods for developing design ideas, with the artist and creative mentor Sheila Mortlock, as part of the Contemporary Quilt winter weekend school. We used materials like paint, ink and glue to create marks and textures on paper. Lots of ideas generated and food for thought for my next body of work!

Helfa Gelf Dydd Sul

Wel dyna ni – tridiau prysur y stiwdio sydyn ar gyfer Helfa Gelf drosodd! Diolch i bawb ddaeth heibio i ddweud helo ac am eich ymateb i’r gwaith. Fe gefais i gyfle i ddechrau arbrofi hefo rhai syniadau newydd hefyd. Diolch i Lynne Wilson yn y Carrageworks am gynnig y cyfle i mi fod yno eto eleni, ac i Janette Field (Tegfan Textiles) am ei chwmni ac am rannu syniadau.

Fe fydd yr arddangosfa yn aros i fyny tan Hydref 5.

20160910_122718-2

And so that’s it – three busy days with the pop-up studio for Helfa Gelf over! Thanks to everyone who came to say hello and for your response to the work. I also had a chance to start experimenting with some new ideas. Thanks to Lynne Wilson at the Carriageworks for offering me the opportunity to be there again this year, and to Janette Field (Tegfan Textiles) for her company and idea-sharing.

The exhibition will be up until October 5.

20160909_121545

Helfa Gelf Gwener

Mae’r stiwdio sydyn yn ei le, yr arddangosfa i fyny – ac fe ddaeth yr ymwelwyr cyntaf! Rhwng a sgwrsio a’r paneidiau fe wnes i rywfaint o waith argraffu ‘mono’ – mae’r darnau yn sychu dros nos er mwyn cychwyn pwytho fory.

The pop-up studio is set up, the exhibition is hung – and the first visitors came along! Between the chatting and the cups of tea I did manage to do some monoprinting. The pieces are drying overnight ready to start stitching tomorrow.